Informātika skolas izglītībā Eiropā

Informātika skolas izglītībā Eiropā

 • 15. maijs, 2023. gads
 • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA) publicējusi ziņojumu “Informātika skolas izglītībā Eiropā”. Šis jaunais Eurydice ziņojums sniedz ieskatu par to, kā informātiku kā zinātnisko disciplīnu var integrēt Eiropas skolu izglītībā.

Šajā Eurydice ziņojumā sniegta visaptveroša salīdzinoša analīze par informātikas kā atsevišķas disciplīnas izglītību pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā 2020/2021. gadā 39 izglītības sistēmās. Informātika joprojām ir salīdzinoši jauna disciplīna skolu izglītībā, un ar to saistīto mācību priekšmetu saturs, nosaukums un specializācija dažādās Eiropas valstīs atšķiras. Esošo kompetenču un mācību programmu sistēmu analīze ar saistītiem mācību rezultātiem palīdz veidot kopīgu izpratni un salīdzināmību.

Šīs analīzes rezultātā tika noteiktas 10 galvenās informātikas kā zinātniskās disciplīnas jomas:

 • Dati un informācija
 • Algoritmi
 • Programmēšana
 • Datorsistēmas
 • Tīkli
 • Cilvēku un sistēmu saskarne
 • Projektēšana un izstrāde
 • Modelēšana un simulācija
 • Informētība un pilnvarošana
 • Drošība un drošums

Informātika tiek uzskatīta par atsevišķu disciplīnu, ja šo jomu mācību rezultāti ir iekļauti mācību programmā atsevišķā informātikas priekšmetā (obligātā vai izvēles) vai integrēti citā priekšmetā.

Ziņojums ir sadalīts trīs nodaļās:

 • Pirmajā nodaļā ir izskaidrotas mācību pieejas informātikas mācīšanai, jo īpaši attiecībā uz tās statusu kā atsevišķa mācību priekšmeta vai citos mācību priekšmetos integrēta priekšmeta un kā obligāta vai izvēles priekšmeta statusu, kā arī tā statusu attiecībā uz vecumu vai izglītības procesa posmu, kurā to ievieš. Tālāk ir parādīts, kā un kad dažādās izglītības sistēmās informātika ir iekļauta pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās.
 • Otrajā nodaļā, analizējot mācību rezultātus, tiek aplūkots informātikas izglītības saturs skolā. Pirmkārt, tajā aprakstītas 10 kopīgas satura jomas, kas iekļautas esošajās kompetenču sistēmās, un to, kā tās ir atspoguļotas skolu mācību programmās visā Eiropā. Otrkārt, tas parāda šo 10 informātikas jomu vispārējo aptvērumu, pamatojoties uz empīriskiem pierādījumiem, kas apkopoti Eurydice tīklā. Tajā analizēts arī mācību rezultātu vispusīgums un progresivitāte katrā izglītības pakāpē no pamatizglītības līdz vispārējai vidējai izglītībai. Nodaļas pēdējā iedaļā sniegts ieskats diskusijā par to, kā panākt līdzsvarotāku vīriešu un sieviešu līdzdalību augstākās izglītības programmās informātikā un informātikas darbaspēkā, sākot ar meiteņu līdzdalības palielināšanu un iesaisti informātikas izglītībā skolās.
 • Trešajā nodaļā uzmanība pievērsta skolotājiem. Vispirms tiek analizēti to skolotāju profesionālie profili, kuri māca informātiku skolā. Tālāk tajā aplūkotas profesionālās pilnveides programmas, kas ļauj kļūt par specializētu informātikas skolotāju visā Eiropā (t. i., sākotnējā pedagoģiskā izglītība, alternatīvas iespējas un pārkvalificēšanās iespējas). Šajā nodaļā ir aplūkoti arī galvenie pieejamie pasākumi, kas paredzēti, lai atbalstītu strādājošos informātikas skolotājus sekmīgi īstenot mācību programmas. Visbeidzot, tajā sniegti valstu piemēri par politikas reformām un iniciatīvām, kas attiecas uz profesionālo attīstību un atbalsta pasākumiem skolotājiem.

“Šis ziņojums būs liels atbalsts izglītības politikas veidotājiem visā Eiropā. Tas būs noderīgs un iedvesmojošs informācijas avots visām ieinteresētajām personām visā Eiropas Savienībā, kas strādā pie ES digitālo prasmju mērķu sasniegšanas un mūsu izglītības un apmācības sistēmu digitālās pārveides veicināšanas,” saka EK Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela (Mariya Gabriel).

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Studenti
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Publikācijas veids:
Pētījums