Izglītības un apmācības pārskats 2022

Izglītības un apmācības pārskats 2022

  • 2. janvāris, 2023. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Izglītības un apmācības pārskatā ir izklāstīta Eiropas Komisijas veiktā ikgadējā analīze par izglītības un apmācības sistēmu attīstību Eiropas Savienībā. Ziņojumos ir apkopoti jaunākie pieejamie dati un citi pierādījumi, kā arī jaunākā informācija par valstu politikas pasākumiem. Ziņojumi sniedz Eiropas izglītības telpas (EIT) stratēģiskā satvara uzraudzībai vajadzīgo informāciju, un 2022. gada ziņojumi ir daļa no EIT progresa ziņojuma.

Izglītības un apmācības pārskata salīdzinošajā ziņojumā ir aplūkots progress virzībā uz to ES līmeņa mērķu sasniegšanu, par kuriem panākta vienošanās EIT stratēģiskā satvara ietvaros. Ir noteikti septiņi ES līmeņa mērķi, un šajā ziņojumā ietvertie papildrādītāji palīdz izprast to kontekstu un iespējamos politikas aspektus. Turklāt 2022. gada ziņojuma sākumā uzskaitīti astoņi ES līmeņa rādītāji, pēc kuriem tiek noteikts ES izglītības un apmācības sistēmu vispārējais taisnīguma līmenis.

Izglītības un apmācības pārskata ziņojumi par valstīm atspoguļo neseno un pašreizējo politikas attīstību visos izglītības līmeņos 27 ES dalībvalstīs. Tie sniedz lasītājam padziļinātu ieskatu par to, kā valstīm izdevies sasniegt ES līmeņa mērķus, par kuriem panākta vienošanās EIT stratēģiskā satvara kontekstā. Valstu ziņojumi sagatavoti, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem pierādījumiem.

Pārskata rīkkopa sniedz informāciju par galvenajiem rādītājiem, kas izmantoti Izglītības un apmācības pārskatā. Rīkkopā akcentēts ES līmeņa mērķu un rādītāju konteksts. ES mērogā tā arī stiprina zināšanas par izglītības un apmācības sistēmām un to lielajām atšķirībām dažādu dalībvalstu starpā. Lietotāji, izmantojot šo rīkkopu, var gūt ieskatu Eiropas Komisijas salīdzinošajā analīzē.

Iniciatīva “Eiropas izglītības telpa” koordinē sadarbību starp dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, lai sekmētu noturīgu un iekļaujošu izglītības sistēmu izveidi. Vairāk informācijas pieejama ŠEIT.

Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Publikācijas veids:
Pētniecības atskaite
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva