Mākslīgā intelekta prasmju stratēģija Eiropai

Mākslīgā intelekta prasmju stratēģija Eiropai

  • 21. marts, 2024. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Mākslīgā intelekta (MI) prasmju stratēģijas Eiropai mērķis ir risināt aktuālo nepieciešamību veicināt digitālo prasmju pilnveidi mākslīgā intelekta jomā. Eiropā aizvien pieaug pieprasījums pēc MI profesionāļiem, vienlaikus veicinot iekļautību un pielāgošanās spēju.

Stratēģijā iekļautais ceļvedis varētu palīdzēt izveidot stabilu un ilgtspējīgu pamatu, lai veicinātu MI prasmju pilnveidi visā Eiropā. Paātrinot darba devēju un darba ņēmēju, uzņēmumu vadītāju un politikas veidotāju digitālo prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju, MI prasmju alianse (ARISA) sniedz iespēju attīstīties ar MI saistītās profesijās un pavērt jaunas uzņēmējdarbības iespējas.

Stratēģijas galvenie mērķi:

  • MI prasmju līmeņa noteikšana ES līmenī;
  • pieprasītāko MI prasmju un jaunu profesionālo lomu noteikšana;
  • efektīvu mācību programmu izstrāde.

Stratēģijā tiek pievērsta uzmanība arī daudzveidības un iekļaušanas veicināšanai MI jomā, ieinteresēto personu iesaistīšanai un MI prasmju pilnveidei atbalstošas ekosistēmas attīstībai.

Politikas veidotājiem šis stratēģiskais dokuments sniedz vērtīgu ieskatu darbībās, kas plānotas, lai veicinātu digitālo prasmju pilnveidi mākslīgā intelekta jomā.  Uzsvars tiek likts uz nepieciešamību attīstīt sadarbību starp nozares uzņēmumiem, akadēmisko vidi un ieinteresētajiem publiskajiem partneriem. Turklāt nozīmīga ir proaktīva sadarbība ar valstu un pašvaldību vadībām, lai aktualizētu MI prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas jautājumus.

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Publikācijas veids:
Pētījums