OECD ziņojums par dzimumu nevienlīdzību izglītībā un prasmēs

OECD ziņojums par dzimumu nevienlīdzību izglītībā un prasmēs

  • 27. jūnijs, 2023. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Iekļaujošākas, taisnīgākas un vienlīdzīgākas pasaules izveide – tā ir ilgtspējīgas attīstības būtība un tas nozīmē nodrošināt, ka visi cilvēki – vīrieši un sievietes, zēni un meitenes – var dzīvot pilnīgu un cieņpilnu dzīvi. Viens no galvenajiem veidiem, kā sasniegt šo mērķi, ir iekļaujoša un dzimumlīdztiesīga kvalitatīva izglītība, kas ļauj vīriešiem un sievietēm attīstīt nepieciešamās prasmes un aktīvi izmantot iespējas, ko tās sniedz. Izglītība ir arī pamatā ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), kas jāsasniedz starptautiskajai sabiedrībai līdz 2030. gadam. Lai to sasniegtu, daudzās valstīs pēdējās divās desmitgadēs ir bijušas ievērojamas pārmaiņas dzimumu nevienlīdzības mazināšanā attiecībā uz izglītības pieejamību un rezultātiem starp meitenēm un zēniem. Tomēr realitāte joprojām ir sarežģītāka.

2023. gada Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ziņojumā par dzimumu līdztiesību, izglītību un prasmēm ir sniegtas jaunas atziņas par progresu virzībā uz dzimumu paritāti izglītībā attiecībā uz piekļuvi, sasniegumiem un mācīšanos, izmantojot datus no pieaugušo prasmju apsekojuma (PIAAC)Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA) un izglītības pārskata (EAG) pēdējām kārtām. Ziņojumā analizēts, kāpēc pusaudžu zēniem vairāk nekā meitenēm biežāk neizdodas sasniegt pamatlīmeni lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs, un kāpēc meitenes ar augstiem rezultātiem tādās jomās kā matemātika un dabaszinātnes, neturpina ieguldīt prasmju attīstīšanā salīdzinājumā ar zēniem ar augstiem rādītājiem.

Lai gan vispārējās dzimumu atšķirības matemātikā un dabaszinātnēs ir diezgan nelielas, jaunas sievietes pēc skolas beigšanas joprojām ir nepietiekami pārstāvētas ar zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātnēm vai matemātiku (STEM) saistītās jomās. Ir vispārzināms, ka izglītība ir būtiska ilgtspējīgai attīstībai un cilvēka pamattiesību sasniegšanai.

Šobrīd izglītībai ir lielāka atbildība nekā jebkad agrāk, veicinot pareizās prasmes, attieksmes un uzvedības veidus, kas sekmē ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. Iekļaujošai izaugsmei ir nepieciešama izglītība, kas veicina gan vīriešu, gan sieviešu attīstību. Tomēr dzimumu līdztiesību izglītībā nevar panākt tikai ar izglītības nozari vien. Nepieciešami saskaņoti pūliņi no vecāku, skolotāju un darba devēju puses, lai apzinātos un novērstu savus apzinīgos vai neapzinātos aizspriedumus, tādējādi nodrošinot meitenēm un zēniem vienlīdzīgas iespējas gūt panākumus skolā un ārpus tās.

Šajā ziņojumā sniegti arī politikas ieteikumi, kas būs noderīgi politikas veidotājiem un ieinteresētām personām, kas vēlas risināt dzimumu nevienlīdzības problēmu.

Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Ārpus ES
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Publikācijas veids:
Vispārīgi norādījumi
Pētniecības atskaite
Pētījums
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
IKT speciālisti un profesionāļi
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva