Pētījuma ziņojums zaļo digitālo prasmju un darbu definēšanai

Pētījuma ziņojums zaļo digitālo prasmju un darbu definēšanai

  • 9. februāris, 2024. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

2023. gada decembrī COP28 konferencē Huawei, AE4RIA un UNFCCC Globālais inovācijas centrs prezentēja pētījuma ziņojumu “Divpusējās prasmes divējādās pārkārtošanās procesam: Zaļo digitālo prasmju un darbu definēšana”, kas izstrādāts partnerībā ar ATHENA Pētniecības centru, AE4RIA Ilgtspējīgas attīstības nodaļu, PwC un EIT Digital. Ziņojums paredzēts kā ceļvedis mācību programmu izveidei, lai sagatavotu zaļu digitālo darbaspēku, kas ir būtisks neto nulles emisiju mērķu sasniegšanai.

Divējādā pārkārtošanās uzsver nepieciešamību integrēt prasmes un klimata politiku attiecībā uz zaļām un digitālajām prasmēm. Ziņojums ir veltīts tam, lai noteiktu jaunu zaļo digitālo prasmju kopumu, kas ir būtisks, lai izstrādātu stratēģijas prasmju pilnveidei un kvalifikācijas celšanai ES un ārpus tās. Ziņojumā sniegti ieteikumi izglītības nozarei un analizēta ES politikas ilgtspējas un digitālajā jomā, galveno uzmanību pievēršot IKT un enerģētikas nozarēm. Tien uzsvērta politikas veidošanas nozīme videi draudzīgu uzņēmējdarbības modeļu un prasmju attīstības veicināšanā.

Izmantojot Eiropas prasmju/kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācija (ESCO), tiek ieviests jauns modelis, lai apzinātu būtiskas zaļās un digitālās zināšanas un prasmes. Ziņojumā vērtēts Eiropas darba tirgus, izceļot darbvietas, kurās nepieciešams liels gan zaļo, gan digitālo prasmju īpatsvars. Datos balstīti pierādījumi liecina, ka pēdējo desmit gadu laikā ir ievērojami palielinājies to profesiju skaits, kurās nepieciešamas gan zaļās, gan digitālās prasmes.

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
IKT speciālisti un profesionāļi
Uzņēmēji
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Publikācijas veids:
Pētniecības atskaite