Digitālā desmitgade

Digitālā desmitgade

  • 14. februāris, 2022. gads
  • 0 comments
Nacionālās stratēģijas

Eiropas Komisija 2021. gada 9. martā publiskoja savu redzējumu par Eiropas digitālo pārveidi līdz 2030. gadam un iepazīstināja ar veidiem, kā to paredzēts īstenot. “Eiropas digitālās desmitgades” nākotnes redzējums ir atspoguļots arī  “Digitālajā kompasā”, kurā izklāstīts redzējums un mērķi digitalizācijas veicināšanai ES līdz 2030. gadam. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, plānotās darbības ir strukturētas, balstoties uz četriem galvenajiem virzieniem:

1) Iedzīvotāju digitālo prasmju uzlabošana un augsta profesionāļu kvalifikācija digitālajā jomā.

 

Digitālo tehnoloģiju izmantošana ikdienā ir kļuvusi par normu pilnvērtīgai iekļautībai mūsdienu sabiedrībā un ekonomikā. Līdz 2030. gadam būtu jāpanāk, ka vismaz 80% visu pieaugušo ir apguvuši digitālās pamatprasmes un ES IKT nozarē ir nodarbināti 20 miljoni speciālistu (2019. gadā Eiropā IKT speciālisti bija 7,8 miljoni jeb 4 % no kopējā darbaspēka). Turklāt būtu jāpalielina tehnoloģiju nozarē nodarbināto sieviešu īpatsvars. IT nozarē Eiropā ir viens no augstākajiem dzimumu nevienlīdzības līmeņiem — 2019. gadā 82,1 % IKT speciālistu bija vīrieši.

2) Uzņēmumu digitālā pārveide.

 

Līdz 2030. gadam būtu jāpanāk, ka trīs ceturtdaļas uzņēmumu izmanto mākoņdatošanas pakalpojumus, lielos datus un mākslīgo intelektu. Vairāk nekā 90% MVU ir sasnieguši vismaz digitālās intensitātes pamatlīmeni un tā dēvēto “vienradžu” skaits ES ir divkāršojies.

3) Droša, veiktspējīga un ilgtspējīga digitālā infrastruktūra.

 

Līdz 2030. gadam būtu jāpanāk, ka visām ES mājsaimniecībām ir pieejama gigabitos mērāma savienojamība un visās apdzīvotajās teritorijās ir nodrošināts 5G pārklājums. Eiropā tiek ražoti 20% visas pasaules inovatīvo un ilgtspējīgo pusvadītāju. ES tiek izmantoti 10 000 klimatneitrālu sevišķi drošu perifērijas mezglu un Eiropai ir pirmais kvantu dators.

4) Publisko pakalpojumu digitalizācija.

 

Līdz 2030. gadam būtu jāpanāk, ka visi galvenie publiskie pakalpojumi ir pieejami tiešsaistē. Katram ir piekļuve savai medicīniskajai e-kartītei un 80% iedzīvotāju izmanto eID risinājumus.

Digitālais kompass nosaka stabilu un ar dalībvalstīm kopīgu pārvaldes struktūru. Tās pamatā ir novērošanas sistēma ar ikgadējiem ziņojumiem “luksofora signālu” veidā.

Politikas programma “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam

 

Tālāk attīstot 2030. gada “Digitālo kompasu”, kurā Komisija izklāstīja ieceri par Eiropas ekonomikas un sabiedrības sekmīgu digitālo pārveidi līdz desmitgades beigām, 2021. gada rudenī Komisija iepazīstināja ar programmu “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam.

Programmas “Digitālās desmitgades ceļš” ES vērienīgos digitālos plānus 2030. gadam pārvērtīs konkrētā īstenošanas mehānismā. Tas izveidos tādu pārvaldības satvaru, kura pamatā būs ikgadējs sadarbības mehānisms ar dalībvalstīm, lai ar to Eiropas Savienības līmenī sasniegtu 2030. gada digitālās desmitgades mērķrādītājus digitālo prasmju, digitālās infrastruktūras, uzņēmumu un publisko pakalpojumu digitalizācijas jomā. Līdz 2026. gadam Eiropas Komisija šos mērķrādītājus pārskatīs, lai inventarizētu tehnoloģiskas un ekonomiskas pārmaiņas, kā arī norises sabiedrībā.

“Digitālās desmitgades ceļš” paredz arī apzināt un īstenot plaša mēroga digitālus projektus ar Komisijas un dalībvalstu iesaisti. Konkrētāk, Komisijas priekšlikums paredz iesaistīties ikgadēju ar dalībvalstīm īstenotas sadarbības ciklu mehānismā, kuru veidos:

  • Strukturēta, pārredzama un kopīga monitoringa sistēma, kuras pamatā ir digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)un kura paredzēta, lai mērītu panākumus ikviena 2030. gada mērķrādītāja sasniegšanā, ieskaitot galvenos veikuma rādītājus (KPI).
  • Ikgadējs “Ziņojums par stāvokli digitālajā desmitgadē”, kurā Komisija izvērtēs panākto un ieteiks darbības.
  • Katrai dalībvalstij — vairākgadu digitālās desmitgades stratēģiskie ceļveži, kuros valstis izklāstīs pieņemtās vai plānotās rīcībpolitikas un pasākumus 2030. gada mērķrādītāju atbalstam.
  • Strukturēts ikgadējs satvars, kurā apspriest, kur virzība nav pietiekama. Kā arī izvirzīt ieteikumus un pieņemt Komisijas un dalībvalstu kopīgas saistības tādas nepietiekamības pārvarēšanai.
  • Daudzvalstu projektu īstenošanas mehānisms.

Digitālā desmitgade ir daļa no plašākas Eiropas Komisijas stratēģiskās prioritātes: nodrošināt, ka Eiropa ir gatava digitālajam laikmetam. “Eiropas digitālā desmitgade” kā stratēģiska iniciatīva atbalsta un papildina dažādas citas ES iestāžu darbības (Digitālās izglītības rīcības plāns (2021-2027), programma “Digitālā Eiropa”, Atveseļošanas un noturības mehānisms), kuru mērķis ir veicināt iedzīvotāju un uzņēmumu kompetenču pilnveidi.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Digitālās prasmes
Programmatūra
5G
Augstas veiktspējas datošana
Lielie dati
Lietu internets
Kiberdrošība
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Organizācija:
Laika plāns:
2021. gads līdz 2030. gads
Budžets:
Eiropas Savienības fondi, ES dalībvalstu budžeti, biznesa un nevalstisko organizāciju atbalsts
Iesaistītie partneri:
Eiropas Savienības dalībvalstis