Erasmus+ programma 2021-2027

Erasmus+ programma 2021-2027

  • 20. aprīlis, 2022. gads
  • 0 comments
Nacionālās stratēģijas

Erasmus+ programma 2021-2027 ir kā turpinājums iepriekšējam Erasmus+ ciklam, kas ilga no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas galvenais mērķis ir atbalstīt personu izglītību, profesionālo un personīgo attīstību izglītībā, apmācībā, jaunatnē un sportā Eiropā un ārpus tās, tādējādi veicinot ilgtspējīgu izaugsmi, nodarbinātību un sociālo vienprātību, un stiprināt Eiropas identitāti.

2021.–2027. gada programma ir īpaši orientēta uz sociālo iekļautību, zaļo un digitālo pārkārtošanos, jauniešu dalības veicināšanu demokrātijā. Tā atbalsta prioritātes un darbības, kas noteiktas Eiropas izglītības telpāDigitālās izglītības rīcības plānā un Prasmju programmā Eiropai. Šī programma arī atbalsta Eiropas sociālo tiesību pīlāru, īsteno ES jaunatnes stratēģiju 2019.–2027. gadam un veido Eiropas dimensiju sportā.

Erasmus+ programmas prioritātes:
  • Iekļaušana un dažādība – programma visās tās aktivitātēs nodrošina vienādas iespējas un piekļuvi, iekļaušanu, daudzveidību un taisnīgumu. Projektu īstenotājiem, veidojot projektus un aktivitātes, jāīsteno iekļaujoša pieeja, padarot tās pieejamas dažādiem dalībniekiem, tai skaitā cilvēkiem ar ierobežotām iespējām.
  • Digitālā transformācija – programma atbalsta digitālās ekosistēmas veidošanu, veicinot digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācīšanā un mācībās visos izglītības sektoros. Atbalstāma ir gan digitālo kompetenču veidošana plašam cilvēku lokam, gan komplicētākas digitālo tehnoloģiju izmantošanas apgūšana.
  • Vides ilgtspējība un klimata pārmaiņu novēršana – Erasmus+ programma atbalsta zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanu par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Programma atbalsta projektus, kuri vērsti uz uzvedības maiņu individuālā un kultūras vērtību līmenī, kuri veicina ilgtspējīgas attīstības apziņu, maina patēriņa paradumus un dzīvesveidu.
  • Līdzdalība demokrātiskajā dzīvē – programma atbalsta cilvēku iesaistīšanos demokrātiskajos procesos un vairo zināšanas par Eiropas Savienību. Prioritāti piešķir projektiem, kas sniedz iespēju cilvēkiem iesaistīties demokrātiskajā dzīvē un kas atbalsta sociālu un pilsonisku iesaistīšanos caur formālās un neformālās izglītības aktivitātēm.

Ar “Erasmus+” rezultātiem var iepazīties ziņojumos un statistikas krājumos, kā arī “Erasmus+” projektu platformā. Tā satur informāciju par lielāko daļu iniciatīvu, kuras ir finansētas no programmas, un iepazīstina ar paraugpraksi un veiksmīgu pieredzi.

Erasmus+ programmu Latvijā administrē: 

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā.

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (EACEA) izsludina un administrē pieteikšanos centralizētos projektu konkursos  un  “Erasmus+” Sporta projektu konkursos. Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra veic informēšanu par centralizētiem projektu konkursiem.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Valoda:
Angļu
Latviešu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Organizācija:
Budžets:
Aptuvenais budžets ir 26,2 miljardi eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo ciklu finansējums ir gandrīz divkāršojies.
Iesaistītie partneri:
Erasmus+ programmu Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (formālās izglītības virziens) un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (jaunatnes virziens). Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā.