Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.-2022. gadam

Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.-2022. gadam

 • 20. jūnijs, 2022. gads
 • 0 comments
Nacionālās stratēģijas

Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.–2022. gadam raksturo Latvijas kiberdrošības situāciju, identificē nākotnes izaicinājumus un definē nacionālās kiberdrošības politikas rīcības virzienus. Stratēģijā plānotās darbības ir vērstas uz to, lai pastāvīgi un sistemātiski attīstītu un pilnveidotu dažādu nozaru IKT lietotāju prasmes un veicināt specializāciju IKT drošības jautājumos.

Kiberdrošības politikas mērķis laika periodam no 2019. gada līdz 2022. gadam ir stiprināt un attīstīt kiberaizsardzības spējas, paaugstinot noturību pret kiberuzbrukumiem un veicinot sabiedrības izpratni par draudiem kibertelpā. Ņemot vērā Eiropas Savienības izvirzītās prioritātes un nacionālajos politikas plānošanas un citos dokumentos noteiktos mērķus, Stratēģijā izvirzīti pieci rīcības virzieni periodam līdz 2022. gadam:

 • Kiberdrošības veicināšana, digitālās drošības risku mazināšana.
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izturētspēja, sabiedrībai kritiski svarīgu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un pakalpojumu nodrošināšanas stiprināšana.
 • Sabiedrības izpratne, izglītība un pētniecība.
 • Starptautiskā sadarbība.
 • Tiesiskums kibertelpā un kibernoziedzības mazināšana.

Uzdevumi un prioritātes digitālo prasmju attīstīšanai

 • Sniegt atbalstu pētniecības attīstībai kiberdrošības jomā par aktuāliem kiberdrošības jautājumiem, izmantojot visus pieejamos atbalsta veidus.
 • Izglītojamo un pedagogu izpratnes veicināšana par informācijas drošību, privātuma aizsardzību un uzticamu e-pakalpojumu lietošanu.
 • Stiprināt sabiedrības izpratni par drošu interneta lietošanu (izstrādāt izglītojošus un informatīvus materiālus dažādām vecuma grupām ar rekomendācijām par drošības pasākumiem, lietojot internetu, organizējot sociālās kampaņas) un organizēt atsevišķas sabiedrības daļas padziļinātu izglītošanu par kiberdrošības jautājumiem.
 • Izstrādāt un īstenot ikgadēju starpinstitūciju darba un pasākumu plānu sabiedrības informēšanai un izpratnes veidošanai par kiberdrošības jautājumiem.
 • Veicināt valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku izpratni par drošu IKT lietošanu.
 • Veicināt atbalstu Latvijas dalībai bērnu un jauniešu interešu izglītības pasākumos un sacensībās kiberdrošības jomā.

Kiberdrošības politikas vīzija ir droša, atvērta, brīva un uzticama kibertelpa, kurā ir garantēta valstij un sabiedrībai būtisku pakalpojumu droša, uzticama un nepārtraukta saņemšana un sniegšana un indivīda cilvēktiesības tiek ievērotas kā fiziskajā, tā virtuālajā vidē.

Budžets:
Kopējais finansējums no valsts, pašvaldību, privātā sektora un Eiropas resursiem - 29 776 714 EUR.
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Startēģijas statuss:

Pienemšanas datums: 2019. gada 17. septembris.

Iesaistītie partneri:
Valsts un pašvaldību institūcijas, Nacionālās IT drošības padome un tās institūcijas, IT kritiskās infrastruktūras īpašnieki un tiesiskie valdītāji, nevalstiskās organizācijas u.c.