Latvijas kiberdrošības stratēģija 2023.-2026. gadam

Latvijas kiberdrošības stratēģija 2023.-2026. gadam

 • 14. jūnijs, 2023. gads
 • 0 comments
Nacionālās stratēģijas

Latvijas kiberdrošības stratēģija 2023.–2026. gadam raksturo Latvijas kiberdrošības situāciju, identificē nākotnes izaicinājumus un definē galvenos nacionālās kiberdrošības politikas rīcības virzienus.

Kiberdrošības politikas mērķis laika periodam no 2023. gada līdz 2026. gadam ir stiprināt Latvijas kibertelpas drošību, attīstot kiberaizsardzības spējas, paaugstinot noturību pret kiberuzbrukumiem un veicinot sabiedrības izpratni par draudiem kibertelpā, definējot šādas prioritātes: aizsardzība, atturēšana un attīstība.

Ņemot vērā Eiropas Savienības izvirzītās prioritātes un nacionālajos politikas plānošanas un citos dokumentos noteiktos mērķus, Stratēģijā izvirzīti pieci rīcības virzieni līdz 2026. gadam:

 • Kiberdrošības pārvaldības pilnveidošana
 • Kiberdrošības veicināšana un izturētspējas stiprināšana
 • Sabiedrības izpratne, izglītība un pētniecība
 • Starptautiskā sadarbība un tiesiskums kibertelpā
 • Kibernoziedzības novēršana un apkarošana

Uzdevumi un prioritātes digitālo prasmju attīstīšanai

Rīcības virziena “Sabiedrības izpratne, izglītība un pētniecība” mērķis ir apzināt kiberdrošības speciālistu pašreizējo apmācību iespējas un identificēt nepieciešamo nākotnes kiberdrošības speciālistu izglītības programmu vajadzības, kā arī izstrādāt fokusētas kiberdrošības informēšanas kampaņas dažādām sabiedrības grupām.

 • Apzināt esošo speciālistu kvalifikācijas celšanas vajadzības un jāveido sistēmu jaunu speciālistu izglītošanai un piesaistei.
 • Veicināt nozares profesionāļu iesaisti zināšanu apmaiņas/apmācību procesos.
 • Izveidot IS/IKT drošības pārvaldnieku apmācības/kvalifikācijas paaugstināšanas mācību programmas.
 • Identificēt un īstenot konkrētus pasākumus (informatīvās kampaņas u.c.), kas vērsti uz atsevišķām sabiedrības grupām – bērni un jaunieši, seniori, valsts pārvaldes iestāžu darbinieki, to starpā stiprināt zināšanas un izpratni par kiberhigiēnu.
 • Stiprināt kiberdrošības pētniecības attīstību Latvijā, izmantojot Digitālās Eiropas sniegtās finansējuma iespējas un veidot nepieciešamos nacionālos kiberdrošības pētniecības atbalsta mehānismus.

Kiberdrošības politikas vīzija ir veidot drošu, atvērtu, brīvu un uzticamu Latvijas kibertelpu, kurā ir garantēta valstij un sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu droša, uzticama un nepārtraukta saņemšana un sniegšana un indivīda cilvēktiesības tiek ievērotas kā fiziskajā, tā virtuālajā vidē.

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Budžets:
Stratēģijas īstenošanai plānotie finanšu avoti ir valsts un pašvaldību budžets. Rīcības virzienu uzdevumu īstenošanai var piesaistīt ES struktūrfondu (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, Kohēzijas fonds) finanšu līdzekļus. Tāpat ir iespējams piesaistīt ES finanšu instrumentu “Digitālā Eiropa” un “Apvārsnis Eiropa” apakšprogrammu ietvaros kiberdrošības jomā īstenojamo projektu finansējumu. Stratēģijā noteikto rīcības virzienu finansēšanai var tikt piesaistīts arī privātais kapitāls, kas iespējams, veiksmīgi attīstot publiskās un privātās partnerattiecības, kā arī citus risinājumus privātā kapitāla piesaistei. Stratēģijā paredzēto uzdevumu īstenošana 2023. – 2026. gadam tiks nodrošināta Stratēģijā minētajām atbildīgām institūcijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Kopējais finansējums no valsts, pašvaldību, privātā sektora un Eiropas resursiem - 20 465 449 EUR.
Startēģijas statuss:

Nacionālajā kiberdrošības stratēģijā 2019.–2022. gadam pastiprināta uzmanība tika pievērsta kiberdrošības noturībai, investīcijām IKT drošībā un personāla apmācībā. Pārskata periodā ir sperti vairāki būtiski soļi kiberdrošības veicināšanai, digitālo drošības risku mazināšanai, IKT izturētspējas, sabiedrībai kritiski svarīgu IKT un pakalpojumu nodrošināšanas stiprināšanai, sabiedrības izpratnes, izglītības un pētniecības izaugsmei, starptautiskās sadarbības stiprināšanai, tiesiskuma kibertelpā nodrošināšanai un kibernoziedzības mazināšanai. No pārskata periodā izvirzītā 21 uzdevuma, 19 uzdevumi jeb 90% ir izpildīti.

Latvijas kiberdrošības stratēģijas 2023.-2026. gadam pieņemšanas datums – 2023. gada 28. marts.

Iesaistītie partneri:
Valsts un pašvaldību institūcijas, Nacionālās IT drošības padome un tās institūcijas, IT kritiskās infrastruktūras īpašnieki un tiesiskie valdītāji, nevalstiskās organizācijas u.c.