Prasmju pilnveides pakts

Prasmju pilnveides pakts

 • 10. maijs, 2022. gads
 • 0 comments
Nacionālās stratēģijas

Eiropas Komisija 2020. gada 10. novembrī oficiāli uzsāka Prasmju pilnveides pakta iniciatīvu, kas ir viens no Eiropas Prasmju programmas darbības virzieniem. Eiropas Prasmju programma ir noteikta stratēģija prasmju attīstībai dalībvalstīs turpmākajiem pieciem gadiem.  Eiropas stratēģisko mērķu sasniegšana un cilvēku prasmju attīstīšana visa mūža garumā ir iespējama tikai ar uzņēmumu, darbinieku, izglītības nodrošinātāju, valsts un pašvaldību iestāžu, nozaru asociāciju, arodbiedrību u.c. iesaistīto pušu iesaisti.

Prasmju pilnveides pakta mērķis ir aktivizēt privātās un publiskās ieinteresētās puses, investēt darbspējīgā vecuma cilvēku kvalifikācijas paaugstināšanā un pārkvalifikācijā, ievērojot un atbalstot šādus pamatprincipus:

 • Mūžizglītības kultūras veicināšana.
 • Ilgtspējīgu prasmju partnerību veidošana.
 • Prasmju piedāvājuma / pieprasījuma uzraudzība un prasmju vajadzību prognozēšana.
 • Diskriminācijas izskaušana, dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana.

Piemēri Prasmju pilnveides pakta atbalstošām darbībām:

 • Darba devēji un darbinieki tiek informēti par kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas vērtību un ieguvumiem. Tiek motivēti pastāvīgi uzlabot savas zināšanas un prasmes.
 • Uzņēmumiem ir pieejami finanšu un ne finanšu stimuli, lai nodrošinātu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu un pārkvalifikāciju.
 • Partnerībā ir atvērts dialogs, kurā dalās ar zināšanām, lai nodrošinātu augstu mācību piedāvājuma kvalitāti, kas ļaus cilvēkiem saglabāt, mainīt un atrast jaunu darbu.
 • Prasmju pieprasījuma un piedāvājuma uzraudzībā tiek aplūkotas darbaspēka un uzņēmumu prasmes reģionālā, valsts un Eiropas līmenī.
 • Prasmju prognozēšana ietver informāciju par darba tirgu, par prasmju vajadzībām.
 • Kvalifikācijas paaugstināšana un pārkvalifikācija ir pieejama ikvienai mērķa grupai neatkarīgi no dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas.

Pievienoties Prasmju pilnveides paktam ikviena organizācija, norādot vismaz vienu galveno savas darbības rādītāju. Piemēram, cilvēku skaitu, kas piedalīsies kvalifikācijas paaugstināšanā vai pārkvalifikācijā.

Tiešsaistes pieteikuma veidlapa pieejama šeit

#EUSkillsAgenda #EUIndustrialStrategy

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Organizācija:
Budžets:
Prasmju pilnveides pakta iniciatīva tiek īstenota ar ES atbalstu, jo īpaši ar Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu.
Iesaistītie partneri:
Iniciatīva apvieno plašu ieinteresēto personu loku Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā līmenī.