Uzticama un kiberdroša Eiropa

Uzticama un kiberdroša Eiropa

 • 6. jūnijs, 2022. gads
 • 0 comments
Nacionālās stratēģijas

Vairāk nekā 15 gadu ES Kiberdrošības aģentūra (ENISA) kopā ar dalībvalstīm un ES iestādēm un aģentūrām ir devusi būtisku ieguldījumu ceļā uz ES vērienīgo mērķi pastiprināt digitālo uzticamību un drošību visā Eiropā. ENISA, vienojot kopienas, ir sekmīgi palīdzējusi vairot Eiropas gatavību kiberincidentiem un tās spējas reaģēt uz tiem.

ENISA darbs ir vērsts uz būtisku tendenču prognozēšanu un jaunāko kompetenču un zināšanu piesaistīšanu un kopīgošanu ar visiem. Tā palīdz Eiropas Komisijai un dalībvalstīm sniegt atbalstu publiskā un privātā sektora dalībniekiem un iedzīvotājiem ar kiberincidentiem saistītu risku novēršanā un pārvaldīšanā.

Šajā stratēģijas dokumentā, kurš tika izstrādāts 2020. gadā iekļaujošā sadarbības procesā, piedaloties visiem ENISA darbiniekiem un tās Administratīvās padomes un Padomdevēju grupas locekļiem. Ir skaidri izklāstīti mērķi, uz kuriem būs virzīts ENISA darbs nākamajos gados, lai stātos pretī daudzajām gaidāmajām problēmām.

Stratēģiskie mērķi:

 

1. Kopienas spēcināšana
 • Mūsdienīgu ES mēroga zināšanu korpusu par kiberdrošības koncepcijām un praksi, kurš veicina sadarbību starp galvenajiem kiberdrošības jomas dalībniekiem, izplata gūtās atziņas un ES speciālās zināšanas un rada jaunas sinerģijas.
 • Plašām iespējām apveltītu kiberdrošības ekosistēmu, kas aptver dalībvalstu iestādes, ES iestādes, aģentūras un struktūras, apvienības, pētniecības centrus un universitātes, attiecīgās nozares dalībniekus, privātā sektora dalībniekus un iedzīvotājus, kuri visi sniedz ieguldījumu kiberdrošības panākšanā Eiropā.
2. Kiberdrošības politika
 • Ar praktiski izmantojamām un mērķorientētām tehniskām pamatnostādnēm sniegt proaktīvus padomus un atbalstu visiem attiecīgajiem ES līmeņa dalībniekiem, kas iekļauj kiberdrošības jautājumu politikas izstrādes aprites ciklā.
 • Kiberdrošības riska pārvaldības satvarus, kas ir ieviesti visās nozarēs un ko ievēro visā kiberdrošības politikas aprites ciklā.
3. Operatīvā sadarbība
 • Pāri valstu un slāņu robežām sniegt pastāvīgu atbalstu dalībvalstu savstarpējai sadarbībai un to sadarbībai ar ES iestādēm. Jo īpaši, ņemot vērā iespējamos plašapmēra incidentus un krīzes, atbalstīt svarīgāko operatīvo dalībnieku savstarpējās tehniskās, operatīvās, politiskās un stratēģiskās sadarbības izvēršanu, lai visā Savienībā varētu laikus reaģēt, apmainīties ar informāciju, apzināties situāciju un komunicēt krīžu laikā.
 • Pēc dalībvalstu pieprasījuma visaptveroši un ātri risināt tehniskos jautājumus, lai palīdzētu apmierināt tehniskās un operatīvās vajadzības incidentu un krīžu pārvaldības jomā.
4. Uzticami risinājumi
 • Ieviešot sertifikācijas shēmas svarīgākajās tehnoloģiju jomās, izveidot visā ES kiberdrošu digitālo vidi, kurā iedzīvotāji var uzticēties IKT produktiem, pakalpojumiem un procesiem.
5. Spēju veidošana
 • Saskaņotas kompetences, profesionālo pieredzi un izglītības struktūras kiberdrošības jomā, lai apmierinātu arvien augošās vajadzības pēc zināšanām un kompetencēm kiberdrošības jomā ES.
 • Paaugstinātu kiberdrošības izpratnes un kompetenču pamatlīmeni visā ES un tai pašā laikā kiberdrošības jautājuma iekļaušanu jaunās disciplīnās.
 • Pamatīgas un pārbaudītas spējas un pietiekamas iespējas tikt galā ar mainīgajiem draudiem visā ES.
6. Prognozes
 • Izprast jaunas tendences un modeļus, izmantojot prognozēšanu un nākotnes scenārijus, kas palīdzētu mazināt ar kiberdrošību saistītās problēmas, ar kurām varētu saskarties mūsu ieinteresētās personas.
 • Agrīni novērtēt problēmas un riskus, kas varētu rasties, izmantojot gaidāmās nākotnes iespējas un pielāgojoties tām. Un tai pašā laikā sadarboties ar ieinteresētajām personām, lai nonāktu pie atbilstīgām problēmu un risku mazināšanas stratēģijām.
7. Zināšanas
 • ES kiberdrošības ekosistēmai nodrošināt pieejamu, pielāgotu, savlaicīgu un praktiski īstenojamu kopīgotas informācijas un zināšanu pārvaldību. Kam būtu atbilstīga metodika, infrastruktūra un rīki, savienotās un kvalitātes nodrošināšanas metodes, lai pakalpojumus varētu pastāvīgi uzlabot.

Ar stratēģijas ieviešanu ENISA veicinās paradigmas maiņu, paaugstinot Eiropā izmantoto digitālo risinājumu drošības līmeni.

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Valoda:
Latviešu
Angļu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Organizācija:
Budžets:
Eiropas Savienības fondi
Iesaistītie partneri:
Eiropas Savienības dalībvalstis