Apmācība pie darba devēja

Apmācība pie darba devēja

  • 13. janvāris, 2023. gads
  • 0 comments
Mācību iespējas

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties vajadzīgo darbinieku praktiskai apmācībai Eiropas Sociālā fonda “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākuma “Apmācība pie darba devēja” ietvaros.

Darba devējiem tā ir lieliska iespēja ar NVA finansiālu atbalstu sagatavot viņiem nepieciešamos darbiniekus, īstenojot bezdarbnieka statusā NVA reģistrēto klientu apmācību darba vidē otrā, trešā vai ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālās kompetences ieguvei.

Pieteikumus vajadzīgo darbinieku praktiskai apmācībai pieņem visas NVA filiāles visā Latvijā.

Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties: komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas un izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana).

Praktiskās apmācības ilgums ir pielāgots apgūstamās profesionālās kvalifikācijas līmenim:

  • otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 2 mēneši;
  • trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 3 mēneši;
  • ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 4 mēneši.

Darba devējam, kurš apmāca NVA reģistrēto klientu savā uzņēmumā, NVA piešķir dotāciju apmācāmā ikmēneša darba algai:

  • otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 300 eiro mēnesī;
  • trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim  – 350 eiro mēnesī;
  • ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim –350 eiro mēnesī.

Darba devējs nodrošina bezdarbniekam:
• darba algu tādā apmērā, lai kopā ar dotāciju bezdarbnieka darba alga sasniegtu pieteikumā norādīto algu, bet ne mazāku, kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
• valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
• profesionālo kompetenču apguvi, organizējot nepieciešamo teorētisko un praktisko apmācību un sniedzot pamatzināšanas par profesionālajiem pienākumiem;
• kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz nostiprināt darba profesionālās prasmes. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību, vai ne mazāk kā 2 gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā veic bezdarbnieku Praktisko apmācību;
• spēju patstāvīgi veikt profesionālos pienākumus, un pēc Praktiskās apmācības pabeigšanas izsniedz rakstisku apliecinājumu par apgūto darba profesionālo prasmju, iemaņu un zināšanu novērtējumu apraksta veidā.

Bezdarbniekam ir iespējas saņemt finanšu atlīdzību līdz 200 euro mēnesī vai 10 euro dienā transporta izdevumu segšanai reģionālas mobilitātes atbalstam.

Detalizēta informācija: https://www.nva.

Detalizēta informācija par apmācībām un pieteikuma forma pieejama ŠEIT!

 

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
Bezdarbnieki un darba meklētāji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Pamata
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Mācību iespēju veids:
Prakse
Mācību aktivitāte:
Darba pieredze
Zināšanu novērtēšanas metode:
Darbā balstīts
Mācību ilgums:
Līdz 6 mēnešiem
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Viena konkrēta programma
Mācību apjoms un intensitāte:
Pilna laika
Akreditācijas veids:
Mācību aktivitāte
Pašmācības kurss: